lt
en
lt
en

„Dirbame kartu, kad apsaugotume ir padėtume“

Informacija atnaujinta: 2022-01-05 16:00

       

Pagrindinis „Dirbame kartu tam, kad apsaugotume ir padėtume“ projekto tikslas – skatinti ankstyvą nuo smurto nukentėjusių vaikų atpažinimą, užtikrinant jų apsaugą, paramą, veiksmingą reabilitaciją, atsižvelgiant į specifinius vaikų poreikius baudžiamojo proceso metu.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat siekiama:

 • Stiprinti specialistų, kontaktuojančių su nuo smurto nukentėjusiais vaikais (psichologų, prokurorų, prokuroro padėjėjų, policijos pareigūnų, vaiko teisių apsaugos specialistų), gebėjimus, siekiant susisteminti ir standartizuoti procedūras pagal ES reikalavimus, užtikrinant tolesnę traumų prevenciją bei sutelkiant dėmesį į specifinius nuo smurto nukentėjusių vaikų poreikius;

 • Stiprinti specialistų, teikiančių įrodymais pagrįstos ir į traumą orientuotos terapijos bei gydymo paslaugas nuo smurto nukentėjusiems vaikams, gebėjimus, siekiant susisteminti tinkamą terapijos paslaugų teikimą nuo smurto nukentėjusiems vaikams nacionaliniame lygmenyje;

 • Didinti visuomenės ir specialistų, kontaktuojančių su nuo smurto nukentėjusiais vaikais (psichologų, prokurorų, prokuroro padėjėjų, policijos pareigūnų, vaiko teisių apsaugos specialistų) informuotumą, siekiant užtikrinti ankstyvą nuo smurto nukentėjusių vaikų identifikaciją ir pagalbą.

Projekto tikslinės grupės:

 • Kontaktą su nuo smurto nukentėjusiais vaikais palaikantys specialistai: psichologai, prokurorai, prokuroro padėjėjai, policijos pareigūnai, vaiko teisių apsaugos specialistai;

 • Nuo smurto nukentėjusiems vaikams terapiją teikiantys psichologai ir psichoterapeutai;

 • Visuomenė.

Siektini rezultatai:

 • Nuo smurto nukentėjusių vaikų apsaugos veiksmų plano ir psichoterapijos vadovų parengimas (LT / EN);

 • Padidėjęs jautrumas nuo smurto nukentėjusių vaikų teisėms ir konkretiems poreikiams, taip pat pagerėjęs specialistų, dirbančių su vaikais, tarpusavio bendradarbiavimas, tokiu būdu mažiau traumuojant smurto aukas;

 • Padidėjęs nuo smurto nukentėjusių vaikų terapijos specialistų pajėgumas;

 • Patobulintos ekspertų žinios apie atitinkamą ES teisę ir geriausią jos įgyvendinimo praktiką;

 • Galimybė nuo smurto nukentėjusiems vaikams padėti efektyviau įveikti traumas ir psichinės sveikatos problemas, susijusias su smurto patirtimi;

 • Ženkliai išaugęs smurto apraiškų atpažinimas.

  Planuojamos projekto veiklos: 

1. Projekto atidarymo konferencija. Projekto atidarymo konferencijoje pagrindinis dėmesys bus skiriamas vaiko teisių apsaugos srities iššūkiams ir dabartinei padėčiai aptarti. Svarbi konferencijos dalis – neigiamų vaikystės patirčių ir smurto prieš vaikus prevencijos, iššūkių baudžiamajame procese, pokyčių poreikių, tarpinstitucinio bendradarbiavimo kliūčių pristatymas.
Konferencijos dalyviai turės galimybę geriau susipažinti su aktualia užsienio praktika bei standartais.
Konferencijos pranešėjai – šalies bei užsienio valstybių į traumą orientuotos kognityvinės elgesio terapijos atstovai, Generalinės prokuratūros, Paramos vaikams centro atstovai bei kviestiniai pranešėjai, dirbantys nuo smurto nukentėjusių vaikų srityje. 
2. Apskritojo stalo susitikimai. Rengiami apskritojo stalo susitikimai, skirti mokymų programoms parengti, kuriuose dalyvautų šalies ekspertai ir specialistai (prokurorai, prokuroro padėjėjai, paramos vaikams specialistai, psichologai).
Susitikimų metu bus siekiama efektyvaus projekto metu vykdomų mokymų įgyvendinimo ir tikslų bei veiklų, reikalingų vykdant 3 ir 4 užsiėmimus, išgryninimo.
Apskritojo stalo susitikimų metu išskiriamos, aptariamos ir sprendžiamos probleminės veiklos bei darbo su nukentėjusiais nuo smurto vaikais sritys, stiprinamas tarpdisciplininis bendradarbiavimas.
3. Ekspertų mokymai. Veiklos tikslas – stiprinti šalies ekspertų gebėjimus ir užtikrinti tolesnę informacijos / mokymų sklaidą. Šios projekto veiklos metu planuojama apmokyti ekspertų grupę bei kitų institucijų atstovus, dirbančius su nuo smurto nukentėjusiais vaikais ar atliekančius nepilnamečių apklausas.
Ekspertų mokymuose šalies ekspertams taip pat pristatoma geriausia užsienio praktika, jie įtraukiami į praktines veiklas, suteikiant galimybę įgytas kompetencijas išbandyti užduotyse ar dalyvaujant pavyzdinėse situacijose.
Mokymų temos bus sutelktos į šias sritis:

● nepilnamečių, nukentėjusių nuo smurto (įskaitant liudytojus) teisių užtikrinimą baudžiamajame procese;

● veiksnius, užtikrinančius veiksmingas nepilnamečių apklausas;

● subjektų, vykdančių nepilnamečių ir mažamečių vaikų apklausas, bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti tvirtą abipusį supratimą, nustatant kiekvieno subjekto vaidmenį ir užtikrinant, kad baudžiamajame procese būtų laikomasi vieningos praktikos.

Mokymų dalyviai įgytas žinias ir informaciją pritaikys spręsdami šalyje kylančius iššūkius bei perduos kitiems ekspertams, dalyvaujantiems vaikų apklausose.
Tikslinė grupė: prokurorai ir (arba) prokurorų padėjėjai, psichologai.
Mokymų apimtis: 16 dalyvių, 20 akad. val.

4. Tarpdisciplininiai mokymai ir realių situacijų, atliekant vaiko apklausą, modeliavimas, kuriuose dalyvaus visi susiję proceso dalyviai. Mokymai skirti visiems proceso, į kurį įtraukti nuo smurto nukentėję vaikai, specialistams (prokurorams, prokurorų padėjėjams, teisėjams, policijos pareigūnams, vaiko teisių apsaugos specialistams, psichologams). Mokymus rengs ekspertai, prieš tai dalyvavę ekspertų mokymuose.
Mokymai bus orientuoti į praktinį kompetencijų pritaikymą ir apims aktualiausias bei pažangiausias teorijas, diskusijas, vaikų apklausų modeliavimą, praktines užduotis.
Ši veikla skirta stiprinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą, kuriant bendrą problemų, kylančių baudžiamojo proceso metu, sprendimo viziją.
Mokymų apimtis: 360 dalyvių (20 grupių po 18 dalyvių), 2,5 dienų mokymai, 20 akad. val.

5. Visiems susijusiems proceso dalyviams skirto vadovo apie vaiko apklausą ir kaip užtikrinti vaiko teisių apsaugą, parengimas. Siekiant formuoti bendrą požiūrį ir suvienyti visus nepilnamečių justicijos bylų baudžiamajame procese dalyvaujančius specialistus, planuojama išleisti elektroninį vadovą. 
Šios veiklos tikslas – susisteminti visus esminius veiksmingos vaiko teisių apsaugos praktinius aspektus, kurie svarbūs tiriant nepilnamečių justicijos bylas.
Šis vadovas padės psichologams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams, vaiko teisių apsaugos specialistams ir kitiems specialistams tinkamai apklausti vaikus bei ginti jų teises baudžiamojo proceso metu. Vadovas bus paruoštas ir išplatintas elektroniniu formatu.

 Projekto lyderio (Paramos vaikams centro) planuojamos veiklos:

 • Parengiama mokymų programa šalies ekspertams, dirbantiems su nukentėjusiais nuo smurto vaikais, jų apklausomis bei terapija;

 • Tarptautinių ekspertų vedami mokymai šalies psichologams apie į traumą orientuotą kognityvinę elgesio terapiją (angl. Trauma Focused–Cognitive Behavior Therapy, (TF-CBT)), jos praktinis taikymas, užtikrinant tolesnę mokymų sklaidą ir TF-CBT taikymą tarp vietos psichologų visoje šalyje;

 • Šalies psichologų gebėjimų stiprinimas TF-CBT srityje siekiant susisteminti psichologinę pagalbą ir užtikrinti tinkamą jos teikimą šalyje;

 • Vadovo apie psichologinę pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, parengimas;

 • Stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas;

 • Įgyvendinama ir plėtojama „Dirbame kartu, kad apsaugotume ir padėtume“ informacijos sklaidos kampanija, tokiu būdu didinant visuomenės ir specialistų informuotumą apie smurto apraiškų atpažinimą, pagalbą ir prevenciją;

 • Surengiama uždaromoji projekto konferencija, kurioje pristatomi projekto rezultatai ir pasiekimai.

Visos projekto veiklos yra tarpusavyje susijusios, papildančios viena kitą ir įtraukia specialistus, su kuriais kasdien bendrauja tiek Generalinė prokuratūra, tiek Paramos vaikams centras. Mokymo moduliai, mokomoji medžiaga ir vadovai bus pagrįsti tarptautine patirtimi, tyrimais, standartizuotomis procedūromis ir protokolais.
Šio projekto metu siekiama geriausia praktika pagrįstą patirtį perduoti ir pritaikyti Lietuvoje, integruoti ją į nacionalinę sistemą, taip pat parengti standartizuotas procedūras ir protokolus, kurie bus naudojami kaip oficialios rekomendacijos specialistams.
Stiprus ir glaudus tarpinsititucinis bendradarbiavimas – veiksminga priemonė siekiant sisteminių pokyčių, kuri taps viena iš projekto siekiamybių.

Projektui vadovauja Paramos vaikams centras. Projekto partneris – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra.

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. balandžio
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5