lt
en
lt
en

Valstybės projektas „Lietuvos Respublikos prokuratūros, kaip valstybinės institucijos, valdymo efektyvumo didinimas“

Informacija atnaujinta: 2015-12-11 13:04

Generalinė prokuratūra, remdamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonės „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 18 d. įsakymu Nr.1V-71 (Žin., 2009, Nr.22-865) bei Europos socialinio fondo agentūros pasiūlymu, 2009 m. rugpjūčio 31 d. pateikė paraišką skirti Europos Sąjungos fondų lėšų šioje projekto finansavimo ir administravimo sutartyje projektui įgyvendinti.

2010 m. vasario 10 d. Generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė valstybės projekto „Lietuvos Respublikos prokuratūros, kaip valstybinės institucijos, valdymo efektyvumo didinimas“, projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-031, finansavimo ir administravimo sutartį.

Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos Respublikos prokuratūros kaip valstybės institucijos vidaus administravimą ir didinti jos veiklų valdymo efektyvumą.
 
Projekto trukmė – 2010 m. vasario 10 d. – 2014 m. birželio 10 d.
 
Visa projekto vertė – 1 mln. 452 tūkst. 247 litai.

 
Valstybės projektas buvo rengtas 2009 m. ir per tą laikotarpį įvyko ir vyksta prokuratūros esminiai struktūriniai pertvarkymai, pasikeitė prokuratūros prioritetai, prokuratūra pati atliko ir įgyvendino projekte numatytus tikslu, uždavinius ir konkrečias veiklas. Siekiant efektyvaus lėšų panaudojimo 2011 m. birželio 6 d. Generalinio prokuroro nurodymu Nr. N-5, nurodyta neįgyvendinti šių projekto veiklų:
 • Nr. 1.1.1. Prokuratūros struktūros, valdymo ir funkcijų paskirstymo optimizavimo galimybių studijos parengimas, vertė 718 204 Lt;
 • Nr. 1.1.2. Prokuratūros struktūros, valdymo ir funkcijų paskirstymo optimizavimo plano parengimas, vertė 333 462 Lt;
 • Nr. 1.3.1. Prokuratūros žmogiškųjų išteklių valdymo modelio sukūrimas, vertė 550 000 Lt.

Iš viso tiesioginių išlaidų: 1 601 666 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo tiesioginės projekto išlaidos, netiesioginės išlaidos sumažėjo nuo 195 000 Lt iki 148 989 Lt.

Projekto biudžetas po pakeitimų: 1 mln. 80 tūkst. 172 Lt.

Projekto uždaviniai:
 1. Pasirengti ir sudaryti sąlygas prokuratūros struktūriniams bei strateginiams pokyčiams įgyvendinti.
 2. Tobulinti strateginį planavimą prokuratūroje.
 3. Diegti priemones ir sistemas, būtinas struktūriniams bei strateginiams pokyčiams prokuratūroje įgyvendinti.
Įgyvendintos projekto veiklos:

        1. Nr. 1.2.1. Parengta ir įdiegta strateginio planavimo metodika.
        2. Nr. 1.2.2. Parengtas ir patvirtintas prokuratūros veiklos ilgalaikis strateginis planas 2010-2020 metams.
        3. Nr. 1.2.3. Sukurta Prokuratūros ilgalaikio strateginio plano 2011- 2020 metams stebėsenos (monitoringo) sistema.
        4. Nr. 1.3.2. Integruota prokuratūros informacinė sistema su 2 išorinėmis teisėsaugos institucijų informacinėmis sistemomis.
        5. Nr. 1.3.3. Prokuratūros administracinės veiklos e-biuro sistemos sukūrimas ir įdiegimas.
        6. Nr. 1.3.4. IPS ir DVS modernizavimas pritaikant funkcionavimui šalia IBPS.
        7. Nr. 1.3.5. Service Desk įrankio sukūrimas ir įdiegimas.
 
 

Valstybės projekto tikslinė grupė:
 • Generalinė prokuratūra, 5 apygardos prokuratūros ir 51 apylinkės prokuratūra
 • 885 prokurorai, 228 valstybės tarnautojai ir 549 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Tiksliniai mokymai numatyti 60 darbuotojų.
 
Valstybės projektu spęstinos pagrindinės problemos:
 • Prokuratūros, teismo, policijos, kitų ikiteisminio tyrimo įstaigų veiklos teritorijos nėra suderintos
 • Prokurorų procesinė veikla ir vidaus valdymo veikla nepakankamai atskirta (nesubalansuota)
 • Silpnai analizuojama prokuratūros vidinė aplinka, nevystomas institucijos personalo identitetas
 • Nepakankamai veiksmingai formuojama personalo politika
 • Nepakankamai optimali prokuratūros vidaus struktūra
 • Nepakankamai optimaliai išnaudojamos informacinių technologijų galimybės
 • Stokojama strateginio planavimo gebėjimų
 • Nėra pavedimų vykdymo kontrolės sistemos
 • Nėra aiškios prokurorų specializacijos
 • Prokurorus ir valstybės tarnautojus nemotyvuoja darbo apmokėjimo sistema, esami darbo organizavimo metodai
 • Nėra aiškios darbo krūvio paskirstymo metodikos ir sistemos, prokurorai pernelyg apkraunami techniniu darbu.

 

Projekto pirkimų planas Nr.2


 Susijusi informacija:

2010-06-10 Pradedant įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamus projektus – koordinuojami pasirengiamieji darbai ir klausimai

2010-02-17 Gautas finansavimas Lietuvos Respublikos prokuratūros struktūrinei ir strateginei reformai – beveik 3 mln. litų

 


Informacija atnaujinta 2015 06 15

Administracinė informacija

AKTUALU PRANEŠĖJAMS
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Renginių kalendorius

2024 m. gegužės
P A T K P Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2