lt
en
lt
en

Darbuotojų

Informacija atnaujinta: 2017-03-29 14:41

Lietuvos Respublikos prokuratūra ieško informacinių technologijų srities specialisto Kaune.

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti fizinių mokslų studijų srities ar technologijos mokslų studijų srities informatikos, matematikos ar elektronikos inžinerijos studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą arba suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (slaptumo žymą nustato Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras).

 3. Turėti ne mažiau kaip dviejų metų praktinio darbo matematikos, informatikos, elektronikos inžinerijos ar analogiškose srityse patirties.

 4. Išmanyti ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklą, viešąjį administravimą, elektroninius ryšius.

 5. Išmanyti kompiuterizuotos darbo vietos sandarą, paskirtį ir funkcijas, kompiuterinių tinklų struktūrų pagrindus, operacines sistemas, jų sudėtines dalis ir funkcijas, audiovizualines priemones, jų paskirtį ir taikymą, telekomunikacines priemones ir jų eksploataciją.

Generalinės prokuratūros vyriausiojo specialisto (IT) Kaune pareigybės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,70 iki 6,27 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir pageidaujantys užimti šias pareigas, iki 2017 m. balandžio 10 d. turi pateikti prašymą dėl dalyvavimo atrankoje, gyvenimo aprašymą (CV), diplomo su priedais kopiją el. paštu Juozas.Kuliešius@prokuraturos.lt. Telefonas pasiteirauti (8 5) 250944, Generalinės prokuratūros Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Juozas Kuliešius.

Išsamesnė informacija – www.prokuraturos.lt, skiltyje „Karjera/Darbuotojų“.

http://www.prokuraturos.lt/lt/karjera/darbuotoju/178

Pareigybės aprašymas

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


 

Lietuvos Respublikos prokuratūra skelbia atranką į Panevėžio apygardos prokuratūros Bendrųjų reikalų skyriaus specialisto (ūkio srities) pareigas.

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

 2. Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą arba suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (slaptumo žymą nustato Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras).

 3. Turėti B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą ir ne mažiau kaip 2 metų vairavimo patirties.

 4. Išmanyti automobilio eksploatavimo ir priežiūros reikalavimus.

 5. Būti susipažinusiam su pastatų, santechnikos, elektros (inžinerinių sistemų) įrangos priežiūros pagrindais.

 6. Mokėti valstybinę lietuvių kalbą.

   

  Pareigybė reikalinga vykdyti Panevėžio apygardos prokuratūros automobilio vairavimo, turto valdymo ir priežiūros funkcijas.

Specialisto (ūkio srities) dirbsiančio pagal darbo sutartį, pareigybės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 3,40 iki 3,74 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir pageidaujantys užimti šias pareigas, iki 2017 m. balandžio 14 d. turi pateikti prašymą dėl dalyvavimo atrankoje, gyvenimo aprašymą (CV), vairuotojo pažymėjimo kopiją, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją el. paštu vidmantas.strioga@prokuraturos.lt. Telefonai pasiteirauti: (8-45) 41194, Panevėžio apygardos prokuratūros Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Vidmantas Strioga. Originalus galima pateikti adresu Panevėžys, Respublikos g. 54.

Išsamesnė informacija –www.prokuraturos.lt , skiltyje „Karjera, atrankos/Darbuotojų“.

Pareigybės aprašymas

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

 


 

Generalinė prokuratūra kviečia dalyvauti konkurse į Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apygardų prokuratūrų Dokumentų valdymo skyrių vedėjų pareigas.

Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga formuoti ir įgyvendinti dokumentų valdymą apygardos prokuratūroje, užtikrinti tinkamą dokumentų valdymo organizavimą apygardos prokuratūros padaliniuose, užtikrinti tinkamą asmenų priėmimą ir aptarnavimą, informacijos apie apygardos prokuratūros darbą ir funkcijas teikimą, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą.

Specialieji reikalavimai:

 1. Būti įgijęs socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 2. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo dokumentų valdymo srityje patirtį;

 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklą, darbo santykius, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir archyvų tvarkymą, elektroninių dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, informacijos saugojimą ir teikimą;

 4. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pradmenų pažymėjimą;

 5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų projektus, išvadas ir metodines rekomendacijas;

 6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti ir siūlyti motyvuotus sprendimo būdus;

 7. Gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą;

 8. Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta generalinio prokuroro patvirtintame Pareigų Lietuvos Respublikos prokuratūroje, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, sąraše (Riboto naudojimo).

Dokumentų valdymo skyriaus vedėjo, dirbsiančio pagal darbo sutartį, pareigybės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,30 iki 6,36 (priklausomai nuo vadovaujamo ir profesinio darbo patirties). Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui (130,5 eur.).

Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir pageidaujantys užimti šią pareigybę, iki 2017 m. balandžio 7 d. turi pateikti: prašymą leisti dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymą (CV), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas, užpildytą pretendento anketą, dokumentų, patvirtinančių vadovavimo ir profesinio darbo patirtį pagal veiklos sritį, kopijas Generalinės prokuratūros Personalo ir teisės skyriaus vyriausiajai specialistei el. paštu Jolanta.Svidinskiene@prokuraturos.lt., tel. pasiteirauti (8 5) 2662378. Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu Generalinės prokuratūros Personalo ir teisės skyriui, Rinktinės 5 A, Vilnius. Telefonas pasiteirauti dėl vykdomų funkcijų (8 5) 2500924 Generalinės prokuratūros Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Renata Mikulytė el. paštu Renata.Mikulyte@prokuraturos.lt.

Pareigybės aprašymas 

Pretendento anketa

Atrankos būdas- testas žodžiu (pokalbis).


 

Lietuvos Respublikos prokuratūra ieško komunikacijos srities specialisto Kaune.

Specialieji reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.

2. Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (slaptumo žymą nustato Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras).

3. Gerai mokėti lietuvių kalbą.

4. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymu, kitais prokuratūros veiklą reglamentuojančiais teisės norminiais aktais, baudžiamojo, civilinio ir kitais proceso įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, nustatančiais visuomenės informavimą.

5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti ryšių su visuomene, visuomenės teisinio švietimo ir kitus būtinus funkcijoms vykdyti darbus.

6.  Gebėti rengti prokuratūros veiklos dokumentų projektus.

7. Mokėti bent vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų B1 lygiu.

8. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pradmenų pažymėjimą.

Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybės tarnybinio atlyginimo koeficientas – 5,70 (743,85 eurai neatskaičius mokesčių).

Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir pageidaujantys užimti šią pareigybę, iki 2017 m. balandžio 7 d. turi pateikti prašymą, gyvenimo aprašymą (CV), diplomo su priedais kopiją el. paštu elena.martinoniene@prokuraturos.lt. Telefonas pasiteirauti (8 5) 2500906, Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Pareigybės aprašymas

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Lietuvos Respublikos prokuratūra ieško informacinių technologijų srities specialisto Kaune.

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti fizinių mokslų studijų srities ar technologijos mokslų studijų srities informatikos, matematikos ar elektronikos inžinerijos studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

 2. Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą arba suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (slaptumo žymą nustato Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras).

 3. Turėti ne mažiau kaip dviejų metų praktinio darbo matematikos, informatikos, elektronikos inžinerijos ar analogiškose srityse patirties.

 4. Išmanyti ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklą, viešąjį administravimą, elektroninius ryšius.

 5. Išmanyti kompiuterizuotos darbo vietos sandarą, paskirtį ir funkcijas, kompiuterinių tinklų struktūrų pagrindus, operacines sistemas, jų sudėtines dalis ir funkcijas, audiovizualines priemones, jų paskirtį ir taikymą, telekomunikacines priemones ir jų eksploataciją.

Kauno apygardos prokuratūros Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (IT) vyriausiojo specialisto pareigybės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 3,80 (darbo užmokestis 495,90 Eur neatskaičius mokesčių).

Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir pageidaujantys užimti šias pareigas, iki 2017 m. kovo 15 d. turi pateikti prašymą dėl dalyvavimo atrankoje, gyvenimo aprašymą (CV), diplomo su priedais kopiją el. paštu Juozas.Kuliešius@prokuraturos.lt. Telefonas pasiteirauti (8 5) 2500944, Generalinės prokuratūros Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Juozas Kuliešius.

Pareigybės aprašymas

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.


Lietuvos Respublikos prokuratūra ieško finansų ir buhalterinės apskaitos specialisto Vilniuje.

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

 2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS ,,Word“, MS ,,Excel“, MS ,,Internet Explorer“.

 3. Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą arba suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (slaptumo žymą nustato Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras).

 4. Būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais piniginių lėšų ir kito turto naudojimą ir apskaitą.

 5. Išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles.

 6. Gebėti tvarkyti duomenis, rengti ataskaitas, išvadas.

Generalinės prokuratūros Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (finansininko) pareigybės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,20 (darbo užmokestis 678,6 Eur neatskaičius mokesčių).

Asmenys, atitinkantys keliamus reikalavimus ir pageidaujantys užimti šias pareigas, iki 2017 m. kovo 15 d. turi pateikti prašymą dėl dalyvavimo atrankoje, gyvenimo aprašymą (CV), diplomo su priedais kopiją el. paštu Nijole.zickiene@prokuraturos.lt . Telefonas pasiteirauti (8 5) 2662390, Generalinės prokuratūros Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja -vyriausioji buhalterė Nijolė Žičkienė.

Pareigybės aprašymas 

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

 

 

 

Renginių kalendorius

2017 m. kovo
P A T K P Š S
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2